2022 TSCVA Conference Opening

TSCVA Subspecialty Certification Exam

Invited Speakers

Chung-Lieh Hung
Yen Hung Lin
Ho-Tsung Hsin
Pei-Fu Chen
Bradford L. Cardonell
Hui-Yi Yen
Sheng-En Chu
Wenpo Chuang
Fu Chien Hsieh
Darrell Shih
Ron-Bin Hsu
Man-Yun Chang
Tsorng-Shyang Yang
Colin Royse
Chun Yu Chen
Yi-Chia Wang
Kuan-Chih Huang
Hsi-Wen Liao
Ying-Hsuan Tai
Lin Su-Man
Ming-Hui Hung
Ming-Chon Hsiung
Feng-Cheng Chang

Organizers

Taiwan Society of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia
臺灣心臟胸腔暨血管麻醉醫學會
Far Eastern Memorial Hospital
亞東紀念醫院

Co-Organizers

Taiwan Society of Anesthesiologists
台灣麻醉醫學會
Taiwan Association of Nurse Anesthetists
台灣麻醉專科護理學會
Taiwan Society of Echocardiography
台灣心臟超音波學會
Taiwan Society of Cardiology
中華民國心臟學會
Taiwan Society of Ultrasound in Medicine
中華民國醫用超音波學會
Taiwan Association of Cardiovascular Surgery Research
台灣心臟外科研究發展協會