Invited Speakers

Yueh-Ping Liu
Chu, Sheng-En
Jer-Shen Chen
Shuenn-Wen Kuo
Man-Ling Wang
Darrell Shih
Chih-Jun Lai
Ya-Ying Chang
Hui-Yi Yen
Hung Wu
Chi, Nai-Hsin
Lung-Chun Lin
CHIH-YAO CHIANG
Tsorng-Shyang Yang
Wei-Horng Jean
Pei-Fu Chen
Chong-sun Khoi
Lin Su-Man
Hsiao-Liang Cheng

Organizers

Taiwan Society of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia
臺灣心臟胸腔暨血管麻醉醫學會
Far Eastern Memorial Hospital
亞東紀念醫院

Co-Organizers

Taiwan Society of Anesthesiologists
台灣麻醉醫學會
Taiwan Association of Nurse Anesthetists
台灣麻醉專科護理學會
Taiwan Society of Echocardiography
台灣心臟超音波學會
Taiwan Society of Cardiology
中華民國心臟學會
Taiwan Society of Ultrasound in Medicine
中華民國醫用超音波學會
Taiwan Association of Cardiovascular Surgery Research
台灣心臟外科研究發展協會